สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา1. เอกสารแบบตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่1 งปม.56   

2. เอกสารประเด็นคำถามเพื่อการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 งปม.56     


3. เอกสารแบบตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ   งวดที่ 2 งปม.56   

4. สรุปรายงานผลการนิเทศติดตามงานตามนโยบาย ของนายอนณ  วรจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

5. การตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายการดำเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนรอบที่ 1 Project and Progress Review ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

6. แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

7. แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

8. คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๙

9. แบบแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

10. (ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

11. แบบบันทึกนิเทศการปฏิบัติงาน61

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer