???????? ???.????????????
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
En
TH

ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด
หลักการใช้ภาษา...
( ผู้เข้าชม : 3 คน)
กิจกรรม : กศน.อำเภอภูซาง

ภาษาอังกฤษ 3...
( ผู้เข้าชม : 5 คน)
กิจกรรม : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

กิจกรรม : กศน.อำเภอภูซาง

กิจกรรมหนังสือ E-book...
( ผู้เข้าชม : 38 คน)
กิจกรรม : กศน.อำเภอภูกามยาว

กิจกรรม : กศน.อำเภอเชียงคำ

กิจกรรม : กศน.อำเภอภูซาง

กิจกรรม : กศน.อำเภอภูซาง