เรื่อง : 14-15 พฤษภาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป ผู้พัฒนาระบบบระบบสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ของสำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรในการบรรยายระบบสารสนเทศศูนย์การเรีย สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : 14-15 พฤษภาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป ผู้พัฒนาระบบบระบบสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ของสำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรในการบรรยายระบบสารสนเทศศูนย์การเรีย

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   5 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป ผู้พัฒนาระบบบระบบสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ของสำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรในการบรรยายระบบสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ของสำนักงาน กศน. ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 11 - 19 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอเมืองเชียงราย) และจังหวัดหัวเชียงใหม่ (อำเภออมก๋อย) โดยรุ่นที่ 1 บรรยายให้กับครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในหัวข้อที่ 4 การเก็บข้อมูลระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อใช้ระบบดังกล่าวฯ ในการเก็บข้อมูลสารสนเทศของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ทั้ง 809 แห่ง ทั่วประเทศ ณ สถานที่ปฎิบัติงานที่พักอาศัย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer