สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยากลุ่มอำนวยการ
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กลุ่มอำนวยการ

งานบุคลากร 

     - 
แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู (ณ 4 เม.ย.62) (หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลว 28 มี.ค.62)
     - 
แบบประเมินพนักงานราชการครั้งที่ 2/2563 
     - บบประเมินลูกจ้างประจำ
     - 
บบประเมินบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2)
     - 
บบประเมินครูผู้สอนคนพิการ


     - สัญญาจ้าง 
     - สัญญาจ้างครู ศรช.
     - สัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ 
     - 
สัญญาจ้างพนักงานราชการ


     - แบบประเมินคัดเลือกดีเด่น 2563  
     - 
สมุดบันทึกความดี
     - คำสั่งบรรจุพนักงานราชการ
     - ตารางวันลา
     - หนังสือขอลาออก (พนักงานราชการ)
     - แบบคำร้องขอย้าย
     - แบบฟอร์มต่างๆ
     - บบฟอร์มการเบิกจ่าย ปี 60 

งานการเงิน

     - 
ตัวอย่าง ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูฯ

       - ดาวน์โหลดตารางรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ หรือโทรสาร ทางไกล

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา


สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer