เรื่อง : ประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565  จากนายสรุศักดิ์  อินศรีไกร  เลขาธิการ กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565  จากนายสรุศักดิ์  อินศรีไกร  เลขาธิการ กศน.

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   21 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางมีนา  กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

พร้อมด้วยนางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน และนางสาวสมภร  อินต๊ะสาร

นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.

ประจำปีงบประมาณ 2565  จากนายสรุศักดิ์  อินศรีไกร  เลขาธิการ กศน. เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน

ได้นำ (ร่าง) โนโยบายและจุดเน้น ฯ มาใช้เป็นกรอบทิศทางและเครื่องมือในการดำเนินงาน

ตามบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer