สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

   
     
 
นางนริทร์สิรี จันทร์เดิม   งานนิเทศและติดตาม
หัวหน้ากลุ่มงาน    

 

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer